Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Modalitatea înregistrării căsătoriei în Republica Moldova

Încheierea căsătoriei de către cetăţenii străini poate fi înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova la oficiul de stare civilă sau primăria din localitatea în a cărui rază teritorială domiciliază unul din viitorii soţi sau unul din părinţii acestora. Înregistrarea se efectuează în baza declaraţiei comune a viitorilor soţi.

 

Lista şi informaţia de contact ale oficiilor de stare civilă din Republica Moldova este disponibilă pe pagina Ministerului Dezvoltării Informaţionale.

 

În vederea înregistrării căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova, cetăţeanul străin urmează să prezinte următoarele documente:

 • Paşaportul naţional şi fotocopia acestuia;
 • Certificatul de naştere şi fotocopia de pe acesta;
 • Certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar/celibatară, văduv/văduvă, divorţat/divorţată);
 • Documentul ce dovedeşte încetarea căsătoriei precedente (certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului) sau hotarîrea judecătorească privind declararea căsătoriei nule, fie hotarîrea judecătorească privind desfacerea căsătoriei, în cazul în care în statul respectiv dovada divorţului se face doar prin hotarîre judiciară;
 • Documentul ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţean este (indiferent de locul înregistrarii căsătoriei respective) – eliberat de organul competent al statului străin (Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manŽelství v cizině). Eventual, imposibilitatea eliberării documentului în cauză va fi confirmată de autoritatea centrală a statului respectiv, competentă de înregistrarea actelor de stare civilă.
 • Prezentarea certificatului de cazier judiciar nu este necesară.

 

Documentele eliberate de organele competente ale Republicii Cehe urmează a fi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat fie de către notar. Nu este necesară supralegalizarea consulară sau aplicarea Apostilei pe actele eliberate în Republica Cehă.

 

După depunerea tuturor actelor necesare va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

 

La cererea viitorilor soţi, în cazul existenţei unor motive temeinice şi cu acordul şefului oficiului stare civilă, termenul de o lună poate fi redus.

 

În Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele işi ispaşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.