Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Emigrare autorizată

AUTORIZAREA STABILIRII CU DOMICILIU PERMANENT ÎN REPUBLICA CEHĂ

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în Republica Cehă şi care doresc să se stabilească definitiv în R. Cehă, să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu trai permanent în acest stat şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în Cehia nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.

Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta câștigată în mod legal, sa-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpânesc de drept în teritoriul republicii, precum şi mijloacele băneşti, hârtiile de valoare şi alte valori, care se păstrează în băncile Republicii Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.

Pentru perfectarea demersului referitor la obţinerea permisiunii autorităţilor competente ale Republicii Moldova pentru plecarea cu domiciliu permanent în Republica Cehă, solicitantul urmează să prezinte personal la Ambasadă următoarele acte:

 1. cererea-chestionar completată şi semnată (se completează în Ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 2. paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 3. permisul de şedere permanentă în Cehia (trvalý pobyt), cu traducere autentificată în limba română, cu excepţia cazului în care permisul de şedere este redactat în limba engleză, conform standardelor Schengen;
 4. buletinul de identitate şi fişa de însoţire (sau paşaportul de uz intern de tip vechi) – se retrage de către Ambasadă;
 5. certificatul de premilitar sau livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari), sau certificatul privind radierea din evidenţă militară – se retrage de către Ambasadă;
 6. carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia de asistenţă socială despre predarea carnetului de pensionar – se retrage de către Ambasadă;
 7. certificatul de naştere;
 8. certificatele de naştere ale copiilor minori (în vârstă de până la 18 ani);
 9. certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 10. certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
 11. certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 12. certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de căsătorie sau divorţ);
 13. certificatul de la inspectoratul fiscal de la ultimul loc de trai din Republica Moldova privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (certificatul urmează a fi obţinut personal sau de către un reprezentant, prin procură);
 14. consimţământul autentificat notarial al părinţilor, care au rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru plecarea la domiciliu permanent în Cehia a solicitantului; sau certificatul/certificatele de deces, în cazul în care unul dintre părinţi sau ambii sânt decedaţi;
 15. consimțământul autentificat notarial al unuia dintre părinţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, referitor la plecarea la domiciliu permanent în Cehia a solicitantului, în cazul în care au copii minori comuni (în vârstă de până la 18 ani), sau hotărârea judiciară privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti sau stabilirea locului de trai a copilului cu unul din părinţi;
 16. consimțământul, legalizat notarial sau la Ambasadă, al copilului cu vârsta între 10 şi 18 ani, referitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate cu unul dintre părinţi;
 17. adeverinţa de la ultimul loc de studii pentru elevii din şcoli, gimnazii, licee despre exmatricularea lor (adeverinţa urmează a fi obţinută personal sau de către un reprezentant, prin procură);
 18. actele de tutelă (curatelă), doar în cazul persoanelor declarate de judecată incapabile;
 19. patru fotografii color, 35x45 mm;
 20. copia bonului bancar de plată a taxei consulare 

Taxele aplicate

 • Taxa consulară - 150 euro;
 • Taxa pentru serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice (conform tabelului);
 • Taxa aferentă – 20 euro.

 

Nr.

Denumirea serviciului

Termen

Tarifele serviciilor prestate de către ASP

Taxa consulară

Taxa aferentă

Taxa finală

1.

Perfectarea paşaportului pentru cetăţenii RM aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM

90 zile calendaristice

gratuit

150 euro

20 euro

170 euro

2.

60 zile calendaristice

34 euro

204 euro

3.

30 zile lucrătoare

71 euro

241 euro