Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Certificat de cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Republica Cehă pot obține Certificat de cazier judiciar eliberat de Ambasadă.

Astfel, prin intermediul Ambasadei, se poate obține Certificat de cazier judiciar (Criminal Record Checks), care se eliberează în limba română și cehă și nu necesită legalizare suplimentară.

Cererea pentru obținerea certificatului poate fi depusă la Ambasadă în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, între orele 08:00-12:00).

Actele necesare a fi prezentate sunt:

  • cererea completată la Ambasadă
  • copia unui act de identitate valabil (buletin de identitate moldovenesc sau pașaport moldovenesc);
  • dovada achitării taxei consulare.

Cererile depuse se examinează în termen de 10-14 zile lucrătoare din data recepționării cererii.

Certificatul va fi eliberat doar după efectuarea procedurii de verificare a antecedentelor penale de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne Nr. 353 din 18.11.2016 privind aprobarea Instrucțiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenționale și altor certificate de către Serviciul tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, art. 20

Persoanei, care nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova i se eliberează certificat de cazier detaliat, în română și cehă, în formatul A4 cu următorul text:

„Persoana identificată prin IDNP __________ nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova”.

 

Legea Republicii Moldova nr. 242 cu privire la taxele consulare, adoptată la 24.09.2010, stabilește cuantumul taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene și de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Legea 242

Articolul 1 al Legii 242 stabilește și cheltuieli aferente la taxa consulară. Acestea sunt cheltuielile suportate de către instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

Cheltuielile aferente au fost stabilite prin Ordinul MAEIE nr. 17-b-16 din 30.01.2019.

Cuantumul Cheltuielilor aferente

Cuantumul taxelor consulare și celor aferente la prestarea serviciilor consulare de către Ambasada Republicii Moldova în Irlanda Aprobat prin Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 privind taxele consulare, cu odificările ulterioare şi prin Ordinul MAEIE nr. 17-b-16 din 30.01.2019

 

Nr. crt.ServiciulTaxe pentru serviciile consulare, în euroTaxe pentru acoperirea cheltuielilor aferente, în euroTotal
 I. Perfectarea vizelor   
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20020
2Tip B - viză de tranzit40040
3Tip C - viză de scurtă şedere40040
4Tip D - viză de lungă şedere40040
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente    
1  I. Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova.  30 zile calendaristice - 40 11+39* 60
15 zile calendaristice - 40 11+49*100
5 zile calendaristice - 40 11+69*120
   II. Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova pentru copii pila la 12 ani .  30 zile calendaristice - 40 10+30*80
15 zile calendaristice - 40 13+37*90 
5 zile calendaristice - 40 12+53*105 
2  Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al Republicii Moldova  30 zile lucrătoare - 30 19+6*45
15 zile lucrătoare - 30 10+10*50
5 zile lucrătoare - 30 11+19*60
3Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respective15020170
4Eliberarea titlului de călătorie20525
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei    
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10515
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective30020320
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10515
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova50050
5Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova10010
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie50050
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă    
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie502070
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă25020270
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani502070
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei15020170
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv20525
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv201030
V. Îndeplinirea actelor notariale    
1

Autentificarea procurii:

a) în numele persoanei fizice 

30 030
 b) în numele persoanei juridice60060
2Autentificarea testamentului30030
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj1005105
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale50 (pentru fiecare lună)5 (pentru fiecare lună)55 (pentru fiecare lună)
5Legalizarea semnăturilor de pe documente10010
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele2 (pentru o pagină)02 (pentru o pagină)
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele10 (pentru o pagină)5(pentru o pagină)15(pentru o pagină)
8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc 

20020
b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie 10010
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului15015
9Primirea documentelor la păstrare20 (pentru fiecare lună)0 (pentru fiecare lună)20 (pentru fiecare lună)
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10010
11Întocmirea protestelor de mare30030
12Asigurarea probelor50050
13Alte acte notariale50050
VI. Legalizarea consulară    
 

Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

a) pentru persoane fizice

30 535 
 b) pentru persoane juridice60565
VII. Alte acţiuni consulare    
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova30535
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte30535
* Taxa percepută de Agenția Servicii Publice pentru perfectarea actelor de identitate